Hasło miesiąca

Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie.

Ps 139,14

Regulamin Cmentarza

Regulamin Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Żorach
przyjęty na posiedzeniu Rady Parafialnej 7.09.2017r.
 1. Cmentarz Ewangelicki przy ul. Osińskiej w Żorach jest cmentarzem wyznaniowym i jest własnością Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach, ul. Osińska 4.
 2. Zarząd nad cmentarzem sprawuje Rada Parafialna Parafii Ewangelickiej w Żorach.
 3. Wszelkie sprawy związane z administracją cmentarza należy załatwiać w kancelarii parafialnej w Żorach ul. Osińska 4, tel. (32) 43 50 124.
 4. Przebywając na cmentarzu, należy zachowywać się godnie i poważnie, stosownie do religijnego charakteru miejsca. Należy szanować atmosferę modlitwy innych. Małe dzieci mogą przebywać na cmentarzu tylko pod opieką dorosłych.
 5. Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza psów oraz wjazdu wszelkimi pojazdami.
 6. Za porządek na grobie i w jego okolicy odpowiada rodzina zmarłego lub inna osoba, która podjęła się obowiązku opieki nad mogiłą.
 7. Rodziny lub opiekunowie zobowiązani są do dbałości o mogiły zmarłych, ścieżek wokół grobów i miejsca zarezerwowane. Należy także dbać o estetyczny wygląd grobów.
 8. Zabrania się sadzenia drzew i krzewów między grobami, na ścieżkach i zarezerwowanych miejscach.
 9. Drzewa i zieleń znajdujące się na terenie cmentarza objęte są prawem państwowym. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie drzew i krzewów może nastąpić tylko za zgodą administratora cmentarza.
 10. Zabronione jest wyrzucanie śmieci na inne, nawet zaniedbane groby lub umieszczenie ich w jakimkolwiek innym miejscu. Śmieci (zwiędłe kwiaty, wieńce i inne zanieczyszczenia) powstałe w wyniku pielęgnacji grobów, należy wynosić wyłącznie do specjalnych pojemników.
 11. Na terenie cmentarza oraz w jego najbliższym sąsiedztwie zabronione jest sprzedawanie oraz spożywanie napojów alkoholowych.
 12. Opłata za zezwolenie na postawienie pomnika wynosi 10% jego wartości. Po uiszczeniu tejże opłaty, wydaje się pisemne zezwolenie na wjazd na teren cmentarza celem wykonania / remontu pomnika.
 13. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pracowników zewnętrznych wykonujących prace zlecone przez opiekunów grobów.
 14. Pozostałości po starych pomnikach powinny być niezwłocznie usunięte przez rodzinę, która zleciła rozbiórkę.
 15. Po upływie 20 lat, zgodnie z prawem cywilnym, następuje wygaśnięcie prawa do grobu. Właściciel cmentarza ma prawo do likwidacji grobu lub grobowca jeśli od dnia pochówku minęło 20 lat i nie została opłacona prolongata za kolejny okres. Prolongatę można uiścić w kancelarii Parafialnej lub przelewem na konto Parafii administrującej Cmentarz. W przypadku przelewu należy wpisać imię i nazwisko zmarłej osoby, za którą opłacane jest miejsce.
 16. Nieopłacony grób zostanie zagospodarowany przez administratora, po wcześniejszym pisemnym zawiadomieniu o zaległościach i upływie wyznaczonego okresu na uregulowanie należności.
 17. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może obniżyć lub zwolnić z opłat za miejsce na cmentarzu. W tym przypadku opiekun grobu składa pisemną prośbę w kancelarii Parafialnej.
 18. Grobowce i mogiły opuszczone z powodu braku krewnych lub spadkobierców, mające charakter zabytkowy i historyczny, pozostają pod szczególną opieką lokalnej społeczności parafii. Jednocześnie, w świetle przepisów państwowych, pozostają one pod opieką Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 19. W przypadku wątpliwości w interpretacji niniejszego regulaminu, sprawy sporne rozstrzyga administrator cmentarza.
 20. Aktualna tabela opłat cmentarnych dostępna jest w kancelarii parafialnej przy ulicy Osińskiej 4.
 21. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Parafialną.

Żory, dnia 7.09.2017r.

 

Polecamy

© 2020 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com