Hasło miesiąca

Podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata nie odwrócisz się.

Iz 58,7

Regulamin sprzedaży

Warunki sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Gogołowej przy ul. Leśnej 2, Gmina Mszana Żory, dnia 10.01.2018r.

I. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem sprzedaży jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żorach.
 2. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna (gospodarstwo rolne) położona w Gogołowej przy ulicy Leśnej 2 w Gminie Mszana, obejmująca działki nr 525, 534/1, 534/3, 534/4, 558, 211, 212, o całkowitej powierzchni 6,6441 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląski prowadzi księgi wieczyste nr GL1W/00019308/6 i GL1W/00018720/3.Nieruchomość jest zabudowana:

a) budynkiem mieszkalnym, styl dworkowy, piętrowym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni 138,78 m2 wyposażonym w instalację elektryczną, z podłączeniem do szamba; budynek jest w stanie technicznym do generalnego remontu. Rok budowy koniec XIX w.

b) chlewem o powierzchni zabudowy 90,21 m2.

Dostępne uzbrojenie stanowi sieć wodociągową z własnego ujęcia. Niezabudowana część nieruchomości stanowi rolę, łąkę oraz zalesienia i zadrzewienia.

 1. Szczegółowy opis sprzedawanej nieruchomości zawiera operat szacunkowy, który jest do wglądu po uprzednim ustaleniu terminu.
 2. Cena wywoławcza wynosi 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), do negocjacji.
 3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w dwóch etapach:a) I etap: weryfikacja zgłoszonych oferentów pod względem spełniania warunków określonych w części II Regulaminu, b) II etap – podjęcie uchwały Rady Parafialnej o sprzedaży nieruchomości.
 1. Proces sprzedaży nieruchomości przeprowadza powołana przez Radę Parafialną Komisja w składzie:- ks. Bartosz Cieślar – Proboszcz (Przewodniczący Komisji), – Eryk Cimała – Kurator,- Andrzej Jarzyna – Skarbnik.
 2. Sposób składania wniosków o dopuszczenie oferenta do procesu sprzedaży ustala Przewodniczący w ogłoszeniu o sprzedaży nieruchomości.

II. Warunki uczestnictwa w sprzedaży.

1. Ofertę kupna mogą składać  osoby, które:

a)  spełniają wymogi art. 2a ust. 1-3 bądź ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 ze zmianami),

b) wpłaciły wadium w kwocie 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

c) pozostałe osoby, które wpłaciły wadium w kwocie 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

2. Zgłoszenie oferty powinno zawierać:

a)  imię, nazwisko, adres i PESEL (ewentualnie NIP lub nr wpisu do właściwego rejestru),

b)  oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i braku uwag odnośnie jego stanu;

c)  oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży i o ich akceptacji bez zastrzeżeń,

e)  adres e-mail i numer telefonu.

 1. Do określonych w pkt 1 lit. a (np. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, oświadczenie prowadzącego gospodarstwo, poświadczone przez wójta itp., dokumenty potwierdzające wykształcenie rolnicze) oraz oświadczenie, że po nabyciu nieruchomości oferent nie stanie się właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.
 2. Osoba zgłaszająca się jako uczestnik przetargu jest odpowiedzialna za spełnienie wymogów ustawowych dla nabycia nieruchomości. Dopuszczenie przez organizatora do drugiego etapu na podstawie przedstawionych dokumentów nie jest równoznaczne z pozytywną weryfikacją, którą dokonają po rozstrzygnięciu  oferty powołane do tego instytucje państwowe.
 3. Wadium powinno zostać wpłacone gotówką do terminu ustalonego przez Przewodniczącego Komisji.
 4. Pod pojęciem „pozostałe osoby” w pkt 1 lit. c, rozumie się osoby nie spełniające wymogów art. 2a ust. 1-3 bądź ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 ze zmianami).

III. Przebieg sprzedaży.

 1. Po weryfikacji pisemnych zgłoszeń Przewodniczący ustala termin spotkania Rady Parafialnej. O jego terminie oferent / oferenci zostaną zawiadomieni telefonicznie lub/i pocztą elektroniczną.
 2. Treść uchwały Rady Parafialnej zostanie podana niezwłocznie zainteresowanym oferentom.
 3. Jeżeli tylko jedno zgłoszenie będzie spełniało warunki określone w części II Regulaminu Komisja może odrzucić ofertę lub powiadomić jedynego oferenta o wybraniu jego oferty.

IV. Postępowanie po rozstrzygnięciu przetargu.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana, zalicza się na poczet ceny za nieruchomość.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta nie została wybrana, zwraca się niezwłocznie po ogłoszeniu uchwały Rady Parafialnej, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora w razie, gdy osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi z przyczyn leżących po jej stronie do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora lub z przyczyn leżących po jej stronie nie dojdzie do zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości.
 4. Jeżeli zwycięzca spełnia łącznie dwa poniższe warunki, tj.:
  1. a)  nabycie nieruchomości następuje w celu powiększenia gospodarstwa rodzinnego dopowierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych,
  2. b)  ma miejsce zamieszkania w gminie Maszna lub w gminie graniczącej z tą gminą,

  przeniesienie prawa własności nieruchomości nastąpi, o ile Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa nie złożą oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu.

 5. Jeżeli zwycięzca nie spełnia warunku z pkt 5 lit. b dodatkowym warunkiem zawarcia umowy będzie nieskorzystanie z prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 6. Jeżeli zwycięzca nie spełnia warunków określonych w pkt 5 lit. a i b do przeniesienia prawa własności nieruchomości wymagane jest:a) zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (Dyrektora właściwego Oddziału Terenowego KOWR według miejsca położenia nieruchomości – na podstawie upoważnienia), b) nie złożenie przez Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu.
 7. Zwycięzca, który nie spełnia warunków określonych w pkt 5 lit. a i b zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi sprzedaży w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia kopię złożonego wniosku o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości wraz z potwierdzeniem jego złożenia.
 8. Umowa zostanie zawarta nie później niż w terminie 3 tygodni od daty otrzymania dokumentów określonych w pkt 8.
 9. Notariusza (kancelarię notarialną) wskaże organizator. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca.
 10. Cena za nieruchomość ustalona w przetargu, pomniejszona o wadium, musi zostać wpłacona na konto organizatora najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie umowy w formie aktu notarialnego.
 11. Nabywca jest zobowiązany przekazać organizatorowi wszystkie potrzebne dokumenty dla sporządzenia aktu notarialnego w takim terminie, aby umowa mogła zostać zawarta zgodnie z pkt 9.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator ma prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 2. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Parafialną 7.01.2018r.

Polecamy

© 2021 Parafia EA w Żorach; projekt i wykonanie: wiredot.com